Viewing per page

Gray Wolf Tekiela TEK3914
Gray Wolf walking in snow Tekiela TEK3701
Northern Raccoon Tekiela 7DM20699
Snowshoe Hare brown Tekiela TEK0731
Little Brown Bat Tekiela TEK1330
Coyote Pounce Tekiela STEK8445
Elk bugle on hillside Tekiela TEK4186
Elk bugle Tekiela TEK4265
Elk bull bugle at sunrise Tekiela TEK2458
Elk bull Tekiela TEK1118
Elk bulll bugle to cow Tekiela TEK1292
Elk look Tekiela TEK4227
Gray Wolf howling Tekiela STEK9875
Long-tailed Weasel Tekiela TEK6970
Long-tailed Weasel Tekiela TEK6999
Long-tailed Weasel Tekiela TEK7043
Long-tailed Weasel Tekiela TEK7074
Long-tailed Weasel Tekiela TEK7141
Long-tailed Weasel Tekiela TEK7191-Edit
Long-tailed Weasel Tekiela TEK7367
Moose bull in fall colors Tekiela TEK4988-Edit-Edit
Moose bull Tekiela STEK9646-Edit
Moose in shrubs Tekiela STEK9734
Pronghorn bucks fighting Tekiela TEK9711

Viewing per page